โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560 บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามสมุดทะเบียนดังนี้

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ
1. นายสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา 1,126,000,000 21.28
2. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 998,750,000 18.87
3. นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ 561,932,425 10.62
4. นายวรงค์ ภัทรชัยกุล 306,714,600 5.80
5. นายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล 300,000,000 5.67
6. Diamond Jubilant Corporation 250,000,000 4.72
7. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก 210,050,000 3.97
8. นายนพดล ศรีสุวรรณ 206,400,000 3.90
9. นายปฐมภพ ชื่นพาณิชย์กิจ 173,551,100 3.28
10. น.ส.อัยลดา ชินวัฒน์ 140,532,000 2.66
11. นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ 83,000,000 1.57
12. นายศิวพร ตั้งจิตติพร 69,053,250 1.30
13. นางศุภากร ฉั่วศิริพัฒนา 65,695,100 1.24
14. นายสุริยา เทพาคำ 61,310,400 1.16
15. นายปรีชา วสุโสภณ 52,025,500 0.98
16. น.ส.ปารณีย์ ชวาลา 43,031,250 0.81
17. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 29,006,255 0.55
18. นายวีระพงศ์ จำนงนรวุฒิ 28,975,000 0.55