โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561 บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามสมุดทะเบียนดังนี้

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ
1. นายสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา 1,075,000,000 20.31
2. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 788,750,000 14.91
3. นายธรรมนัส พรหมเผ่า 425,934,500 8.05
4. นายวรงค์ ภัทรชัยกุล 306,714,600 5.80
5. นายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล 300,000,000 5.67
6. Diamond Jubilant Corporation 250,000,000 4.72
7. นายปฐมภพ ชื่นพาณิชย์กิจ 188,474,100 3.56
8. น.ส.จิระวรรณ ไชยพงศ์ผาติ 141,480,300 2.67
9. น.ส.อัยลดา ชินวัฒน์ 140,532,000 2.66
10. นายสุริยา เทพาคำ 100,117,000 1.89
11. นายปวิช ชัยธรรมกร 95,870,700 1.81
12. นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ 83,000,000 1.57
13. นายศิวพร ตั้งจิตติพร 69,053,250 1.30
14. นายยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม 64,250,000 1.21
15. นายปรีชา วสุโสภณ 61,348,600 1.16
16. นางศุภากร ฉั่วศิริพัฒนา 53,545,100 1.01
17. น.ส.ธนพร ศรีวิราช 52,489,125 0.99
18. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 49,894,871 0.94
19. น.ส.ปารณีย์ ชวาลา 43,031,250 0.81
20. น.ส.ธนาพร จีนจะโปะ 40,028,000 0.76
21. นายกฤชนพัต นิธิธนัตกุล 35,660,000 0.67
22. นายพรเลิศ เตชะรัตโนภาส 35,545,900 0.67
23. นายวีระพงศ์ จำนงนรวุฒิ 32,775,000 0.62