เครื่องคำนวณการลงทุน
ปรับปรุงเมื่อ: 13 ธันวาคม 2560 16:39

ราคาล่าสุด:
1.00
ชื่อย่อหุ้น: DNA สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย: 10,033,600
เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง ราคาปิด: 1.00
+0.02 2.04% ช่วงราคาระหว่างวัน: 0.98 - 1.02 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.71 - 1.73

เครื่องคำนวณ การลงทุน
ราคาซื้อ (บาท) วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน

เงินปันผลขั้นต้น (บาท)