เครื่องคำนวณการลงทุน
ปรับปรุงเมื่อ: 14 ธันวาคม 2561 16:35

ราคาล่าสุด:
0.38
ชื่อย่อหุ้น: DNA สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย: 5,024,900
เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง ราคาปิด: 0.38
-0.01 -2.56% ช่วงราคาระหว่างวัน: 0.38 - 0.39 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.34 - 1.06

เครื่องคำนวณ การลงทุน
ราคาซื้อ (บาท) วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน

เงินปันผลขั้นต้น (บาท)