ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2557 2558 2559 ไตรมาส 3/60
สินทรัพย์รวม 1,144.11 1,191.85 670.87 586.59
หนี้สินรวม 553.85 476.33 284.82 397.91
ส่วนของผู้ถือหุ้น 535.27 669.86 339.34 157.07
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 188.33 264.58 264.58 264.58
รายได้รวม 1,528.38 722.89 726.28 715.06
กำไรสุทธิ -50.21 -457.78 -270.88 -173.82
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.07 -0.09 -0.05 -0.03
 
อัตราส่วนทางการเงิน
ROA(%) -4.44 -41.36 -31.91 -47.21
ROE(%) -8.95 -75.97 -53.68 -95.65
อัตรากำไรสุทธิ(%) -3.29 -63.33 -37.30 -24.31