ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2557 2558 2559
สินทรัพย์รวม 1,144.11 1,191.85 670.87
หนี้สินรวม 553.85 476.33 284.82
ส่วนของผู้ถือหุ้น 590.26 715.52 386.04
ทุนจดทะเบียน 376.11 376.11 327.36
ทุนเรียกชำระแล้ว 188.33 264.58 264.58
รายได้รวม 1,528.38 722.90 726.28
ค่าใช้จ่ายรวม 1,574.87 1,205.96 (982.98)
EBITDA 16.52 (422.55) (256.44)
กำไรสุทธิ (50.21) (502.51) (311.91)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น(บาท) (0.07) (0.09) (0.05)
 
อัตราส่วนทางการเงิน  
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (3.63%) (0.70%) (0.43%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (8.58%) (0.70%) (0.81%)
อัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สินทั้งหมด (ROA) (4.44%) (0.42%) (0.46%)
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) D/E 0.94 0.67 0.74
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.00* 0.00* 0.00*
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ N/A N/A N/A
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 0.78 0.14 0.07

* เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 1Q2558 2Q2558 6M2558
สินทรัพย์รวม 1,449.63 1,397.31 1,397.31
หนี้สินรวม 519.35 427.79 427.79
ส่วนของผู้ถือหุ้น 930.27 969.52 969.52
ทุนจดทะเบียน 376.11 376.11 376.11
ทุนเรียกชำระแล้ว 239.58 252.08 252.08
รายได้รวม 283.95 242.82 526.78
ค่าใช้จ่ายรวม 343.70 299.63 643.33
EBITDA (45.22) (43.20) (88.42)
กำไรสุทธิ (62.91) (52.93) (115.83)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น(บาท) (0.02) (0.01) (0.03)
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม -22.15% -21.80% -21.99%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) -13.40% -19.66% -19.66%
อัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สินทั้งหมด (ROA) -7.36% -12.01% -12.01%
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) D/E 0.59 0.46 0.46
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 0.19 0.19 0.19