ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546 โดยคุณสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา ภายใต้ชื่อ บริษัท มีเดีย เน็ตเวิร์ก รีเทล จำกัด และต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด ในปี 2553 เพื่อประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าสื่อ โฮมเอนเตอร์เทนเมนท์ (Home Entertainment)ได้แก่ ภาพยนตร์ เพลง ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ในรูปแบบบลูเรย์ ดีวีดี วีซีดีและซีดี และสินค้าประเภทสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสารรายสัปดาห์รายปักษ์ รายเดือน และพ็อกเก็ตบุ๊ค เป็นต้น และในปี 2559 ได้พัฒนาธุรกิจไปยังกลุ่มเทคโนโลยีสื่อสารและจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่/โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยสินค้าประเภท เทคโนโลยีและโทรศัพท์มือถือ ถือเป็นสินค้าหลักของกลุ่มบริษัท

เว็บไซต์ : www.dna2002.com
ติดต่อ : investor@dna2002.com
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : ชั้นที่ 21 ห้องเลขที่ บี อาคาร สีลมคอมเพล็กซ์
เลขที่ 191 ถนน สีลม แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : +66 (0) 2231-3555
โทรสาร : +66 (0) 2231-3554
ทุนจดทะเบียน : 327,359,150 บาท
ชำระแล้ว 264,583,296 บาท
ประเภทหุ้น : หุ้นสามัญ จำนวน 5,291,665,920 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 สตางค์
นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร : +66 (0) 2009-9000
โทรสาร : +66 (0) 2009-9991
SET Contact Center : +66 (0) 2009-9999
โทรศัพท์ : +66 (0) 2229-2800
โทรสาร : +66 (0) 2654-5427
ผู้สอบบัญชี : นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339
นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174
นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด
179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : +66 (0) 2344-1000
โทรสาร : +66 (0) 2286-8820