ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546 โดยคุณสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา ภายใต้ชื่อ บริษัท มีเดีย เน็ตเวิร์ก รีเทล จำากัด และต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด ในปี 2553 เพื่อประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า สื่อ โฮมเอนเตอร์เทนเมนท์ (Home Entertainment) ได้แก่ ภาพยนตร์ เพลง ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ในรูปแบบบลูเรย์ ดีวีดี วีซีดีและซีดี และสินค้าประเภทสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสารรายสัปดาห์รายปักษ์ รายเดือน และพ็อกเก็ตบุ๊ค เป็นต้น และ ในปี 2559 ได้พัฒนาธุรกิจไปยังกลุ่มเทคโนโลยีสื่อสารและจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่/โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยสินค้า ประเภทเทคโนโลยีและโทรศัพท์มือถือ ถือเป็นสินค้าหลักของกลุ่มบริษัท

เว็บไซต์ : www.dna2002.com
ติดต่อ : investor@dna2002.com
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : ชั้นที่ 21 ห้องเลขที่ บี อาคาร สีลมคอมเพล็กซ์
เลขที่ 191 ถนน สีลม แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : (662) 231-3555
โทรสาร : (662) 231-3554
ทุนจดทะเบียน : 383,775,650.00 บาท
ชำระแล้ว 264,583,296.00 บาท
ประเภทหุ้น : หุ้นสามัญ จำนวน 5,291,665,920 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 สตางค์
นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ชั้น 14 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : (662) 2009-9000
โทรสาร : (662) 2009-9991
ผู้สอบบัญชี : : นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516
: นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972
: นายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182
: นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496
: นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521
: นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติเลขที่ 4807
: นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ ชั้น 33
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : (662) 02 264 0777