การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557
เอกสารแนบท้าย
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดีเอ็นเอ 2002 (DNA-W1)
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
รายละเอียดของกรรมการอิสระ ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
แผนที่ตั้งสถานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น