นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่างๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป
วันที่คณะ
กรรมการมีมติ
วันที่ขึ้น
เครื่องหมาย
วันที่จ่าย
เงินปันผล
ประเภทเงิน
ปันผล
เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย วันผล
ประกอบการ
28/02/61 - - - - - 01/01/60-31/12/60
24/02/60 - - - - - 01/01/59-31/12/59
29/02/59 - - - - - 01/01/58-31/12/58
02/03/58 - - - - - 01/01/57-31/12/57
08/09/57 18/09/57 03/10/57 เงินปันผล 0.15 บาท 01/01/57-30/06/57
19/02/56 29/04/56 14/05/56 เงินปันผล 0.02 บาท 01/01/56-31/12/56
26/02/56 17/04/56 03/05/56 เงินปันผล 0.0040 บาท 01/01/55-31/12/55
26/02/56 17/04/56 03/05/56 หุ้นปันผล 8 : 1 หุ้น 01/01/55-31/12/55