สาส์นจากกรรมการผู้จัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปีที่ผ่านมา บริษัทยึดมั่นทุ่มเททำงานเพื่อเป้าหมายสู่ความสำเร็จ ภายใต้หลักปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งมีการปรับโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน ทั้งในส่วนของธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนท์ ธุรกิจยูทิลิตี้ส์ ธุรกิจเอ็นเนอร์จี และธุรกิจเทคโนโลยี ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ ด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการทำงานเป็นทีมอย่างมีระบบ จะทำให้ธุรกิจสามารถขยายตัว และเจริญเติบโตและสร้างรายได้ จนประสบความสำเร็จอย่างสูงสุด

ในนามของคณะกรรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารใคร่ ขอขอบคุณ ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่เป็นกำลังสำคัญในการทุ่มเททำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างเต็มความสามารถ


นายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล
กรรมการผู้จัดการ