สาส์นจากประธานกรรมการ

พลตำรวจตรี ลัทธสัญญา เพียรสมภาร
ประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 ที่ผ่านมา นับได้ว่าเป็นก้าวสำคัญของบริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง องค์กร โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อ ผลักดันให้ธุรกิจมีการขยายตัว อย่างยั่งยืน และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ ที่สำคัญบริษัทฯยึดมั่นในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ควบคู่ไป กับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างมั่นคง

ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างและกลยุทธ์ในการดำเนิน ธุรกิจให้เหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงการพัฒนา ประสิทธิภาพของการบริหารงานและอื่นๆ ภายใต้การดำเนินงาน อย่างมีธรรมาภิบาลนั้น เชื่อว่าจะสามารถสร้างการพัฒนาแบบ ยั่งยืนและนำพาให้องค์กรสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในอนาคต

ในนามของคณะกรรมการ ต้องขอขอบคุณผู้บริหารและ พนักงานของบริษัทฯ ทุกท่าน ที่ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความขยันขันแข็ง และมีความรับผิดชอบในงานอันเป็น ส่วนสำคัญที่ได้สร้างความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินงาน ของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน และบรรลุ เป้าหมายขององค์กร