การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2560
  • Notice of the AGM 2017

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
เอกสารแนบท้าย
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2559
ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและนิยามกรรมการอิสระ
ข้อมูลค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2560
รายชื่อผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
แผนที่ของสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

Notice of the Annual General Meeting 2017

File Download
Invitation for the Annual General Meeting of Shareholders 2017 (Thai version)
Attachment
Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2016 (Thai version)
Annual Report 2016
Brief biography of whom being proposed to be directors in replacement of retired directors (Thai version)
Directors' Remunerations for the year 2017 (Thai version)
Names of auditors, audit fee and subsidiaries using the same auditors (Thai version)
Explanation of Proxy Granting, Registration and Providing Documents Prior to the Meeting Casting and Counting Votes in the Annual General Meeting of the Year 2017 (Thai version)
Details of Independent Directors Shareholders not attending the Meeting can grant proxy to this director to vote on your behalves. (Thai version)
Proxy Form A
Proxy Form B
Proxy Form C
Regulations related to the Company's AGM of Shareholders (Thai version)
Map of Annual General Meeting Venue (Thai version)